Gizlilik Politikası

28.10.2020

REKLAM YARATICILARI DERNEĞİ
REKLAM İNSAN İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Reklam Yaratıcıları Derneği (“Dernek”) tarafından işletilen https://reklaminsan.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Derneğimizin önde gelen ilkelerindendir. İşbu Reklam İnsan İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile birlikte Derneğimizin kişisel verilerin korunması politikası ve Derneğimizin faaliyetlerini sürdürürken uymakta olduğu gizlilik kuralları düzenlenmektedir.

Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, merkezi “Morbasan Sokak Koza İş Merkezi B Blok Kat: 5 34349 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul, Türkiye” adresinde bulunan veri sorumlusu sıfatını haiz Reklam Yaratıcıları Derneği tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında düzenlenen genel ilkeler kapsamında işlenmektedir.

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. Dernek, kişisel verilerinizin işlenmesinde Kanun ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

Kişisel Veri İşleme İlkeleri
Dernek nezdinde kişisel verileriniz aşağıdaki prensipler doğrultusunda işlenmektedir.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Dernek, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Dernek, ilgili kişilere duyurulan amaçlar dışındaki amaçlarla kişisel veri işlememektedir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Dernek nezdinde işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için teknik imkânlar dâhilinde gerekli tedbirler alınmakta, imha süreçleri düzenlenmektedir. İlgili kişilerin kişisel verilerinin hatalı olması halinde düzeltilmesi ve doğruluğunun teyidi için kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme   
Dernek nezdinde yürütülen veri işleme faaliyeti yalnızca meşru amaçlarla, önceden belirlenmiş kurallara ve hukuka uygun olarak sürdürülmektedir. Veri işleme faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amaçları belirlenmekte ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kendilerine bu amaçlar açıkça duyurulmaktadır. Derneğimizin kişisel veri işleme amaçlarının değişmesi halinde işbu Gizlilik Politikası güncellenmekte ve değişikliğin mümkün olan farklı kanallardan da veri sahiplerine duyurulması için çaba gösterilmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel veriler Dernek nezdinde önceden belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. İlgili kişilerden yalnızca belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler toplanmaktadır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Dernek, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak yoksa işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen işleme amaçları uyarınca gerekli olan süreler kapsamında kişisel veriler muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
İnternet Sitemize üye olmanız ve/veya hizmetlerimizden yararlanmanız gibi hallerde, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve akdi yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına, ad, soyadı, e-posta adresi, bağlı bulunulan kurum bilgisi, ikamet ettiğiniz ülke, il ve ilçe, mesleğiniz, öğrenim ve mesleki geçmişiniz, iş portföyünüz, internet sitemize ulaşmak için kullandığınız IP adresiniz, kullandığınız internet tarayıcısı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileriniz, işletim sisteminiz ve internet sitemize ulaşmanızı sağlayan internet sitelerinin bilgileri gibi bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Bu bilgiler haricinde, internet sitemizi ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla işlenmektedir.

İnternet sitemiz nezdinde toplanan kişisel veriler; (i) reklaminsan.com platform üyelerini tek bir çatı altında toplamak, (ii) platform üyelerinin iş portföylerini tanıtmak, (iii) platform üyeleri arasındaki iş birliğini geliştirmek, (iv) know-how transferi sağlamak, (v) insan kaynağı niteliğini artırmak, (vi) etkinlikler ve programlar düzenlemek, (vii) içerik, haber ve etkinliklerden, sınai, ticari, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden, ürünlerden, çalışmalardan ve iş birliklerinden sizi haberdar etmek, (viii) soru ve talepleriniz ile ilgilenmek, (ix) hizmetlerimizi sürdürmek, işletmek, iyileştirmek ve geliştirmek, (x) hizmet kullanıcılarımız hakkında bilgi edinmek ve hizmetlerimiz ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunuzu analiz etmek ve analizler yaparak operasyonlarımızı desteklemek, (xi) hukuki yükümlülüklerimize uymak ve bu kapsamda resmi ve idari kurumlar ile iş birliği yapmak, (xii) internet sitemizdeki hesabınızı yönetmek ve (xiii) size iletilen bilgi ve ticari elektronik iletileri kişiselleştirmek gibi amaçlar ile işlenmektedir.

Araştırma amacıyla, internet sitesi ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştirebilir ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz. İnternet sitemiz ve mobil uygulamasında kişiselleştirilmiş içerik sağlamak için site ziyaret verilerini kişisel bilgilerinizle birleştirerek bir profilleme işlemi gerçekleştirebiliriz.

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuattan doğmaktadır. Ayrıca, bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz ticari ve diğer ilişkiler kapsamında akdedilen sözleşmelerin ve diğer ikili ve çok taraflı iş birliği protokollerinin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Çerezler
Çerezler; tarayıcının tek başına teşhis edilmesi yahut tarayıcıda bazı bilgi veya ayarları muhafaza etmek amacıyla web sitelerinin internete bağlı bilgisayarlara yahut başka cihazlara gönderdiği küçük yazı dosyalarıdır. Belli tiplerde çerezlerin alınması durumunda tarayıcı tarafınıza bildirimde bulunabilir ya da bazı çerezlerin nasıl kısıtlanabileceği veya etkisizleştirilebileceği hususunda bilgi verebilir. Çerezler olmadan internet sitesinin tüm özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Google Analytics gibi üçüncü kişilerin sunduğu, analiz servisleri internet sitemizde kullanılabilir. İşbu hizmetleri yöneten hizmet sağlayıcıları; çerezler, internet sağlayıcısı kayıtları ve internet imleci gibi teknolojilerden yararlanarak site ziyaretçilerinin siteyi kullanma şekillerini analiz ederler. İşbu araçlar vasıtasıyla elde edilen bilgiler (IP adresleri de dâhil olmak üzere) işbu bilgileri web sitelerinin kullanımını değerlendirme amacıyla kullanacak olan ilgili hizmet sağlayıcıları ile paylaşılır. Piksel işaretlerinin içerikleri, web sitesinin ziyaret edilmesi yahut gönderilen e-maillerin açılması durumlarında tarafımızca kullanılabilir.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla kısmen otomatik ve tamamen otomatik yollarla toplanmaktadır. Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Kişisel Verilerin Muhafaza Edilmesi ve Silinmesi
Dernek nezdindeki veri işleme faaliyetleri, veri kategorileri bazında ayrıştırılmakta ve her bir veri grubunun işlenmesini gerektiren hukuki ve operasyonel sebebin ve amacın ortadan kalkması halinde silme, yok etme veya kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli yahut belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Yasal veya idari yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi yahut haklarımızın kullanılabilmesi amacıyla da kişisel verileriniz yasal zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilebilir.

Kişisel Veri Aktarımı
İşlenmekte olan kişisel verilerinizi, gerekli tüm önlemleri alarak, yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişilere ve iştiraklerine meşru menfaatimizle sınırlı olmak kaydı ile gönderme hakkımız saklıdır. Avrupa Birliği dâhilindeki ülkelerden sunucu (hosting) hizmeti alınması halinde kişisel verileriniz anılan hizmet kapsamında ilgili ülkelere aktarılabilecektir. Ayrıca, kişisel verilerin, Dernek ile ortak faaliyetler yürüten uluslararası kuruluşlara aktarılması mümkündür. Bu aktarım, işlenme amacı ile sınırlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Derneğimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “yeterli korumaya sahip ülke” kararı vermesi ve ilgili ülkenin veri koruma otoritesi tarafından gerekli korunmanın sağlanabileceğinin kabulü durumunda kişisel verilerinizi, meşru ve hukuka uygun veri işleme amaçları ile yabancı ülkelere aktarabilir. Kişisel verilerin aktarıldığı ülkelere ilişkin “yeterli korumaya sahip ülke” kararı bulunmaması ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun söz konusu ülkelere gerekli korumayı sağlayamayacağı kanaatinde olması durumunda, işbu ülkelerdeki veri sorumlularının gerekli korumayı sağlamayı yazılı bir şekilde taahhüt etmeleri akabinde, mevzu bahis kişisel veriler ilgili ülkeye aktarılacaktır.


Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler
Derneğimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak, Derneğimiz tarafından;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


Haklarınız ve Seçenekleriniz
İşbu bölümde, veri koruma mevzuatı kapsamında haiz olduğunuz haklar özetlenmiştir. İşbu hakların kullanılmasının ilk kez talep edilmesi halinde Dernek tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ücret alınabilir.

Kişisel Verilerinin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme ve Bilgi Talep Etme Hakkı
Veri sahipleri kendileri hakkında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahiptir. Eğer hakkında kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleşmişse bu veriler ile ilgili her türlü bilgi talep etme hakkına sahiptir.  Aynı zamanda kişisel veri işleme amacını ve bu amaca riayet edilerek mi verilerin kullanıldığını öğrenme hakkına da sahiptir. Eğer veriler 3. kişilere aktarılıyorsa hangi verilerin hangi 3. kişilere aktarıldığını da bilme hakkı vardır.

Kişisel Verilerin Düzeltilmesi, Silinmesi veya Yok Edilmesini İsteme Hakkı
Kişisel veriler doğru ve güncel olarak tutulmadığında, veri sahibi kişi bu hakkını kullanarak verilerin düzeltilmesini isteyebilir. Eksik veya yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi istemine karşın veri sorumlusu söz konusu verileri düzeltmelidir. Aksi halde, kişisel verilerin işlenmesi hukuka aykırı bir hal almış olacaktır çünkü veri işleme faaliyeti “doğru ve güncel olma” ilkesine aykırı bir nitelik taşıyacaktır.

Bununla birlikte, veri sahipleri kişisel verilerinin silinmesin, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Veri sahibi kişi, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesini talep hakkı çerçevesinde yerine getirilen işlemlerin, verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteyebilir.

İtiraz Etme Hakkı
Veri sahibi kişinin, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkı
Veri sahibi kişinin zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Buna göre veri sahibi kişi, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hakkın söz konusu olabilmesi için, öncelikle kişisel verilerin işlenmesinin kanuna aykırı olarak gerçekleşmiş olması gerekir. Söz konusu kanuna aykırılık sonucu ilgili kişi bir zarara uğramalıdır. Bu zarar maddi ya da manevi bir zarar olabilir.

Veri sahibi kişinin her bir hakkının karşısında veri sorumlusunun bir yükümlülüğü vardır. Bu nedenle ilgili kişinin bu hakkı karşısında veri sorumlusunun zararı giderme yükümlülüğü vardır. Ancak veri sahibi kişinin zararın giderilmesi talebi veri sorumlusu tarafından karşılanmazsa, veri sahibi kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet yoluna gidebileceği gibi Kanun m. 14/3 gereği genel hükümlere göre yargı yoluna başvurabilir.

Gizlilik Politikası’na ilişkin daha fazla bilgi almak yahut yukarıda belirtilmiş haklarınıza ilişkin herhangi bir talep öne sürmek için, bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurup bilgi@reklaminsan.com adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz. Ayrıca ilgili başvuru formunu doldurmak suretiyle aşağıda yer alan adres üzerinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla bizimle yazılı bir şekilde de irtibata geçebilirsiniz:

“Reklam Yaratıcıları Derneği

Morbasan Sokak Koza İş Merkezi B Blok Kat: 5 34349 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul, Türkiye”

İnternet sitemiz bilgi edinmeniz için ve kolaylık sağlanması amacıyla başka internet sitelerine linkler sağlayabilir. İşbu internet siteleri Derneğimizden bağımsız bir şekilde işletiliyor olabilir. Linki verilen internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik bildirimleri ve politikaları olabilir ve linki verilmiş herhangi bir web sitesini ziyaret etmeniz durumunda, işbu sitelerin kendi gizlilik bildirimlerini ve politikalarını incelemeniz önemle tavsiye edilmektedir. Derneğimiz, bu internet sitelerinden, ilgili internet sitelerinin kullanımından, ilgili internet sitelerinde yer alan içeriklerden yahut sitelerin gizliliklerinden, işbu siteler Derneğimiz tarafından kontrol edilmediği yahut internet sitelerinin sahibi Derneğimiz olmadığı müddetçe hiçbir surette sorumlu değildir.

Dernek tarafından düzenlenen işbu Gizlilik Politikası kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Ek olarak, işbu Gizlilik Politikası’nın son güncellenme tarihini işbu Gizlilik Politikası’nın en üst kısmında bulabilirsiniz